Veiligheid

We vinden het belangrijk om voor alle leerlingen een veilige school te zijn. Pesten, uitschelden, intimideren, bedreigen en vechten zijn verboden. Kristallis werkt met een pestprotocol.
Er is een strikt verbod op het in bezit hebben of gebruiken van wapens, alcohol en drugs. Ook handel in voorwerpen, middelen en/of diensten is niet toegestaan.
Van misdrijven op, in de buurt van of met betrekking tot de school, de leerlingen of ons personeel, doen wij aangifte bij de politie.

Schoeisel bij praktijkvakken

Omdat we willen voorkomen dat kleine ongelukken grote gevolgen hebben, hanteren we bij praktijkvakken als koken en techniek de regel dat leerlingen in de praktijklokalen gesloten schoeisel moeten dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Indien uw kind schade toebrengt aan de school of aan persoonlijke bezittingen van anderen, stellen wij de ouders aansprakelijk. Wij adviseren u daarom een WA-verzekering af te sluiten.

Ongevallenverzekering

Kristallis heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook tijdens de stagewerkzaamheden, een schooluitje of als de leerlingen onderweg zijn naar of van een schoolactiviteit. U kunt de polisvoorwaarden opvragen bij de locatieleider.

Time-out, schorsing, verwijdering

Kristallis volgt het regionaal verzuimprotocol. Hierin staan afspraken vastgelegd over een time-out, die maximaal twee dagen mag duren, en een schorsing van maximaal vijf dagen. De school kan deze maatregelen opleggen bij onwerkbare situaties. De leerplichtambtenaar en de Inspectie voor het Onderwijs worden over de maatregel geïnformeerd. In ernstig gevaarlijke situaties kan een verwijderingsprocedure gestart worden. U wordt als ouder in alle gevallen hierover geïnformeerd. U kunt over deze maatregelen meer lezen in de schoolgids.