Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert voor de leerlingen verschillende culturele, kunstzinnige en sportieve activiteiten waarvoor van overheidswege geen vergoeding wordt verstrekt. Om deze extra uitgaven mogelijk te maken, vragen wij de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks in samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Het bedrag kan per opleiding verschillen. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers hierover nadere informatie. Jaarlijks informeren wij de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad over de besteding van de ouderbijdrage.
 
Kluisjes

Uw zoon of dochter kan aan het begin van het schooljaar een kluisje huren. Wel verhalen wij  eventuele schade op de leerling die deze heeft veroorzaakt.