Mentor

De mentor is voor u en uw kind het vaste aanspreekpunt. De mentor onderhoudt de contacten met u of anderen die bij het onderwijs of de ontwikkeling van uw kind zijn betrokken.
 

Commissie voor de Begeleiding

Elke afdeling heeft een Commissie voor de Begeleiding. Deze bestaat onder andere uit de gedragswetenschapper, de intern begeleider en waar nodig de schoolmaatschappelijk deskundige. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs van uw kind tegemoet komt aan zijn/haar ondersteuningsbehoeften en op zijn/haar mogelijkheden wordt afgestemd. De onderwijsdoelen per leerling leggen we vast in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt elk jaar met u en uw kind besproken.
 

Schoolarts

Kristallis heeft ook een vaste schoolarts vanuit de GGD. Dat is Pauline Steens. Zij wordt ondersteund door Marjan Bik, verpleegkundige.
 

Begeleiding bij terugplaatsing

Wanneer een leerling vanuit Kristallis doorstroomt naar het regulier onderwijs, bestaat de mogelijkheid om op die school ambulante begeleiding/ondersteuning te krijgen. Een vorm van extra begeleiding voor de leerling en zijn docenten of mentor. Deze begeleiding wordt via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs gerealiseerd. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de leden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB).
 

Verwijsindex

Kristallis werkt met de landelijke verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin wij een signaal kunnen afgeven wanneer wij ons zorgen maken over een kind of als er problemen zijn. Voor meer informatie zie www.verwijsindexgelderland.nl.
 

Dossier

Van elke leerling heeft de school een dossier. Dit bevat de algemene persoonsgegevens zoals adres en telefoonnummer, maar ook inhoudelijke rapportages en verslagen die gemaakt zijn. We gaan vertrouwelijk met die informatie om en volgen de regels van de privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.mijnprivacy.nl.


Schoolondersteuningsprofiel

Uitgebreide informatie vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel.
 

 

 

Meldcode

Kristallis hanteert de wettelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode ondersteunt docenten en andere professionals in het herkennen van kindermishandeling.