Onderwijsvisie

De onderwijsvisie van Kristallis is in één woord samen te vatten als 'speciaal'. We gaan op een speciale manier met leerlingen om, waarbij iedere individuele leerling belangrijk is. Dat betekent dat we eerst kijken wat een leerling kan en dan een scholingstraject aanbieden dat daarbij past. Binnen dat scholingstraject staat een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) centraal. Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van elke afzonderlijke leerling in relatie tot zijn/haar uitstroomprofiel.

We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling met als doelstelling:
• Het behalen van een diploma.
• Het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding.
• Of het terugschakelen naar het (regulier) voortgezet onderwijs.

We dragen zorg voor een prettige en veilige onderwijsplaats, waarin structuur en regelmaat belangrijk zijn. Alle leerlingen worden in een vertrouwde omgeving en in kleine groepen begeleid. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft om tot een evenwichtige volwassene uit te groeien. We gaan uit van het positieve in de leerlingen en proberen hen op basis daarvan een goede toekomst te bieden.

De uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:

• De leerling met zijn ondersteuningsbehoefte en zijn uitstroombestemming staat centraal.
• Leren en opleiden zijn gericht op het uitstroomprofiel van de leerling. 
• Kwaliteit in het werk (blijven) leveren.

Het onderwijs aan onze leerlingen wordt gebaseerd op de afspraken in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin de kansen, mogelijkheden en talenten van onze leerlingen centraal staan. We werken hiermee vanuit:
• pedagogische kernwaarden
• psychologische kernwaarden
• een veilig pedagogisch klimaat
• doelgerichtheid
• kwaliteit