Aanmelden

Jongeren van 12 t/m 19 jaar kunnen voor onze school worden aangemeld. Kristallis is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en biedt voor een grote regio onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zware zorg. Gedurende het gehele schooljaar is het mogelijk leerlingen aan te melden.

Leerlingen worden aangemeld voor Kristallis. De centrale intake leidt de aanmelding door naar de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van een onze afdelingen. De CvB bekijkt in welke groep voor de leerling het beste onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden en stelt voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.

Ouders en leerlingen kunnen hun zoon/dochter op onze school aanmelden als de school van herkomst verwijst naar het VSO. Ouders kunnen ook zelf besluiten hun zoon/dochter aan te melden. In beide gevallen dient er sprake te zijn van extra ondersteuningsbehoefte(n) van de jongere. Het samenwerkingsverband is al geraadpleegd of betrokken bij de benodigde ondersteuningsvraag. Om aan te kunnen melden moet er contact worden opgenomen met de Centrale Intake. Op basis van uw informatie doen wij een screening om te kijken of er een match is tussen ondersteuningsbehoeften en het aanbod van Kristallis. Hierna ontvangt u een aanmeldingsformulier met daarin een checklist waarop staat wat u mee moet sturen als u de aanmelding retourneert.

De Centrale Intake van Kristallis ondersteunt en adviseert ouders tijdens deze aanmeldprocedure. De aanmelding gebeurt schriftelijk. U krijgt bericht nadat de aanmelding is ontvangen.

Inschrijven

Uw kind kan na de invoering van de wet Passend Onderwijs bij ons geplaatst worden als de ondersteuning op de reguliere school niet toereikend is. Om geplaatst te worden bij Kristallis is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De verstrekte informatie uit het dossier zal een onderbouwde aanvraag TLV mogelijk moeten maken. Het samenwerkingsverband beslist of de aanvraag juist is voor plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Als de TLV is afgegeven, is uw zoon/dochter plaatsbaar.

De Commissie voor de Begeleiding van Kristallis beoordeelt welk niveau, welke klas het meest passend is voor uw zoon/dochter. Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna de leerling geplaatst wordt.

Cliënten van de Jongerenkliniek van Dr. Leo Kannerhuis zijn toelaatbaar op onze school. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig.
Plaatsing op het Hunnerbergcollege verloopt in samenhang met JJI De Hunnerberg. Het initiatief voor plaatsing ligt bij de JJI. Een verklaring is ook dan niet nodig.

Uitschrijven

Elk schooljaar komt voor de leerling de vraag aan de orde of het onderwijs op Kristallis nog gewenst is. Indien ander onderwijs of een ander uitstroomprofiel een goed vervolg is, bespreekt de mentor of iemand van de Commissie voor de Begeleiding dit met de ouders. Indien ouders instemmen, starten we de inschrijving elders.
Bij een vervolg binnen het regulier onderwijs is er de mogelijkheid om begeleiding op de nieuwe school in te zetten. Ook dit zullen we dan met de ouders bespreken.

 

Wilt u meer weten over de aanmelding of aanvraag TLV?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake.
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl