Welkom bij Park Neerbosch

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs werken we op alle locaties op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op locatie Neerbosch ziten vooral leerlingen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Locatie Neerbosch telt ruim 300 leerlingen. We bieden diplomagericht onderwijs op vmbo-t niveau en havo niveau. Sinds augustus 2015 zjin we gestart met het aanbieden van diplomagericht vmbo-b/k in samenwerking met locatie H400. Leerlingen kunnen alle leerjaren op onze locatie doorlopen.

Onderwijsdidactiek en onderwijssituatie stemmen we zoveel mogelijk af op de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. We creëren een veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen alle ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn en de mogelijkheid hebben hun eigen leerlijn te volgen.

ASS-klassen werken, net als andere klassen, zoveel mogelijk met een vaste groepsleerkracht. Centraal staat het aanbrengen van structuur en ordening in de leeromgeving, de didactiek en de sociale contacten. Op die manier zorgen we dat er weinig onvoorspelbare momenten kunnen ontstaan. De pedagogische, sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van leerlingen wordt voortdurend gevolgd door middel van individuele ontwikkelingsperspectiefplannen.