Welkom bij locatie Park Neerbosch

Op alle locaties van Kristallis werken we op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op locatie Neerbosch zitten leerlingen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Locatie Neerbosch telt ruim 200 leerlingen. We bieden diplomagericht onderwijs op vmbo-t niveau en havo niveau. 

Onderwijsdidactiek en onderwijssituatie stemmen we zoveel mogelijk af op de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. We creëren een veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen alle ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn en de mogelijkheid hebben hun eigen leerlijn te volgen.

ASS-klassen werken, net als andere klassen, zoveel mogelijk met een vaste groepsleerkracht. Centraal staat het aanbrengen van structuur en ordening in de leeromgeving, de didactiek en de sociale contacten. Op die manier zorgen we dat er weinig onvoorspelbare momenten kunnen ontstaan. De pedagogische, sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van leerlingen wordt voortdurend gevolgd door middel van individuele ontwikkelingsperspectiefplannen.

Folder / Schoolgids / Virtuele rondleiding