Verzuim

Wanneer je niet op school bent en er wel hoort te zijn, registreren wij dat. Bij ongeoorloofd verzuim (als je afwezigheid of ziekte niet gemeld is) neemt de mentor of coördinator contact op met je ouders. Als wij bij jou regelmatig ongeoorloofd verzuim constateren, zijn wij verplicht om dit verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont.

Als je wegens dokters- of tandartsbezoek enkele lessen moet verzuimen, moeten je ouders dit ook ruim op tijd aan je mentor doorgeven. Als je de school wilt verlaten wegens ziekte of dokters- / tandartsbezoek, moet je dit melden bij je mentor. Indien jouw ouders geen melding over je afwezigheid hebben gedaan, neemt de school eerst telefonisch contact met hen op voordat je toestemming krijgt de school te verlaten.

Ziekte

Wanneer je ziek bent, dienen je ouders dit per e-mail voor de aanvang van de lessen te melden via het e-mailadres van de locatie waar je les hebt. 

Te laat

Wanneer je te laat op school bent, moet je je eerst melden bij de pedagogisch medewerker voordat je naar je klas mag.

Verlof

Wanneer je buiten je schoolvakanties vrij wilt hebben, moeten je ouders hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de locatieleider. Dit moet minimaal twee weken van tevoren. De locatieleider beslist over het extra verlof volgens de richtlijnen van de afdeling Leerplicht en het regionaal verzuimprotocol.
Samen met het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn door de Gemeente Nijmegen nieuwe verzuimprotocollen opgesteld. Doel van deze protocollen is om op basis van het regionale leerplichtbeleid heldere afspraken te maken over de samenwerking tussen de verschillende partijen, de samenwerking verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle scholen op een eenduidige wijze omgaan met verzuim. Daarnaast geeft de Gemeente Nijmegen met deze protocollen vorm aan de signalerende rol richting de inspectie. Onderdeel van beide protocollen zijn convenanten, die na vaststelling in de colleges van de regiogemeenten worden ondertekend door de portefeuillehouder onderwijs.
Tevens is de nieuwe ambtsinstructie leerplicht vastgesteld, waarin de nieuwe ontwikkelingen sinds 2011 zijn verwerkt. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u  graag naar onderstaande hyperlink.
Verzuimprotocollen-Onderwijs-VO-VSO-en-PO-en-Ambtsinstructie-Leerplicht.pdf