Veiligheid

We willen voor iedereen een veilige school. Pesten, uitschelden, intimideren, bedreigen en vechten zijn verboden. Kristallis werkt met een pestprotocol.
Er is een strikt verbod op het in bezit hebben of gebruiken van wapens, alcohol en drugs. Ook handel in voorwerpen, middelen en/of diensten is niet toegestaan.
Van misdrijven op, in de buurt van of met betrekking tot de school, de leerlingen of ons personeel, doen wij aangifte bij de politie.

Gesloten schoeisel bij praktijkvakken

Omdat we ongelukken willen voorkomen, geldt bij praktijkvakken als koken en techniek de regel dat leerlingen in de praktijklokalen dichte schoenen moeten dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Op Kristallis blijven we van andermans spullen af. Wanneer jij schade toebrengt aan de school of aan persoonlijke bezittingen van anderen, worden jij en je ouders aansprakelijk gesteld.

Ongevallenverzekering

Kristallis heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook tijdens je stagewerkzaamheden, een schooluitje of als je onderweg bent naar of van een schoolactiviteit.

Time-out, schorsing, verwijdering

Kristallis volgt het  regionaal verzuimprotocol. Hierin staan afspraken vastgelegd over een time-out, die maximaal twee dagen mag duren, en schorsing van maximaal vijf dagen. De school kan deze maatregelen opleggen bij onwerkbare situaties. De leerplichtambtenaar en de Inspectie voor het Onderwijs worden over de maatregel geïnformeerd. In ernstig gevaarlijke situaties kan een verwijderingsprocedure gestart worden. Je kunt over al deze maatregelen meer lezen in de schoolgids.

Dossier

Van elke leerling heeft de school een dossier. Dit bevat algemene persoonsgegevens zoals adres en telefoonnummer, maar ook inhoudelijke rapportages en verslagen die over jou gemaakt zijn. We gaan vertrouwelijk met die informatie om en volgen de regels van de privacywetgeving. Meer informatie hierover kun je vinden op de website www.mijnprivacy.nl