Welkom bij Aventurijn

Op de locatie Aventurijn zitten leerlingen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs en arbeid. Voor deze leerlingen geldt dat zij een ondersteuningsbehoefte hebben voor de zware zorgondersteuning. We bieden een duidelijke structuur in ruimte en tijd, en creëren daarmee veiligheid en rust.

Onderwijsdidactiek en de onderwijssituatie stemmen we zoveel mogelijk af op de ondersteunings-behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen. We werken met ontwikkelingsperspectiefplannen en elke leerling krijgt les in een vaste groep met een eigen groepsleerkracht/mentor. Deze groepsleerkracht verzorgt de meeste theorievakken. De praktijklessen worden verzorgd door praktijkleerkrachten. De mentor is verantwoordelijk voor het werkklimaat en de sfeer in de klas.

Voor leerlingen met een uitstroomprofiel arbeid verzorgen we onderwijs waar leerlingen, naast het volgen van een theoretisch aanbod, ook praktijkervaring kunnen opdoen en de mogelijkheid krijgen een landelijk erkend diploma te behalen. Naast de lessen op school loopt de leerling een aantal dagen in de week stage bij een bedrijf/organisatie in de woonomgeving. Door leerlingen te plaatsen in een werksituatie waar duidelijkheid en rust heerst, laten zij zich vaak van een andere kant zien en worden andere kwaliteiten aangesproken. De leerling wordt gewaardeerd en dat is goed voor zijn ontwikkeling.
Het uitstroomprofiel arbeid helpt leerlingen om:
  • Werkervaring op te doen.
  • Kennis te maken met een bepaald bedrijf of beroep.
  • Te wennen aan werktijden en regels.
  • Sociale vaardigheden op te doen in de praktijk.

Het uiteindelijke doel van dit uitstroomprofiel is de kans op een betaalde baan te vergroten. Er is een speciaal traject Arbeidstoeleiding. Binnen dit traject krijgen jongeren die toetreden tot de arbeidsmarkt, zonodig extra ondersteuning en begeleiding. Natuurlijk komt het ook voor dat leerlingen ontdekken dat ze meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt krijgen wanneer ze een diploma halen.

Folder / Schoolgids