Praktische informatie locatie AVENTURIJN

Locatie Aventurijn biedt de volgende onderwijsmogelijkheden:
  • VMBO-B en -K klas 1 en 2
  • VMBO-B en -K klas 3 en 4 Dienstverlening en Producten
  • Arbeid en MBO 1 Entree (Consumptief en Groen of Dier)
Leerlingen binnen het uitstroomprofiel arbeid bereiden zich voor op een beroepsopleiding (ROC of brancheopleiding) en/of op een baan. Vervolgens lopen ze tenminste twee dagen per week stage bij onze bedrijfsschool of bij een bedrijf buiten onze onderwijsomgeving. In verband met die stage moeten leerlingen voor deze leerroute minimaal 15 jaar zijn. Na toelating op de afdeling toetsen wij de leerlingen, zodat we hun de theorie kunnen aanbieden die aansluit bij hun niveau. De leerlingen krijgen vervolgens een onderwijsaanbod op maat.

Kijk voor meer informatie over de bedrijfsschool bij Bedrijfsschool H400.


Onderbouw VMBO

In de eerste twee leerjaren wordt basisvorming (bavo) aangeboden. Wij vinden het belangrijk leerlingen een goede basis te bieden die doorstroming binnen onze school en eventueel naar het regulier onderwijs mogelijk maakt. Daarom werken we met leermethodes die gangbaar zijn in het regulier onderwijs. Dat betekent ook dat leerlingen mogelijk huiswerk moeten maken.


Bovenbouw VMBO

In het derde en vierde jaar van onze vmbo-afdeling wordt diplomagericht onderwijs geboden in de richting VMBO Dienstverlening en Producten, niveau basis en kader.
Het diploma wordt verkregen door middel van toetsen en examens onder de vlag en volgens het PTA van het Montessori College Nijmegen.


Schooldagen uitstroomprofiel arbeid

Op schooldagen van de leerlingen in uitstroomprofiel arbeid geven we zowel theorie- als praktijklessen. Er zijn verplichte en vrijwillige vakken. Voor de vakken Nederlands en rekenen moeten leerlingen minimaal voldoen aan het eindniveau voor 1F, daar waar mogelijk streven we naar 2- of 3F. Het vakkenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde, Wereldoriëntatie, Sociale vaardigheid en LGO, Keuzevak, Consumptieve techniek, Grafische techniek, Houtbewerking, Algemene techniek en Informatica.


Examenprogramma uitstroom VMBO BBL en KBL

Net als het vmbo heeft het vso in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs te maken met het nieuwe vmbo. 
Als het gaat om onderwijs en examinering staan twee begrippen centraal: symbiose en extraneus. 
  • Symbiose: het gaat hierbij om een regeling tussen twee scholen, in dit geval tussen een vso-school en een VO-school. In een symbiose-overeenkomst, zoals bedoeld in Artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC, spreken beide scholen onder andere, af in welke vakken onderwijs gevolgd wordt aan de VO-school en dat leerlingen van de vso-school deelnemen aan het examen van de VO-school. Artikel 47 van de WEC regelt dat een leerling examen kan afleggen aan een VO-school. Artikel 24 van de WEC regelt dat een leerling als symbiose-leerlingen deel kan nemen aan het onderwijs van de VO-school. De VO-school is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de afname van het examen.
  • Extraneus: de vso-leerling neemt als extraneus (als leerling die niet staat ingeschreven aan de VO-school) deel aan het examen van de VO-school. Dit is geregeld is artikel 30 van de WVO. Op basis van dit artikel kan de VO-school een diploma uitreiken aan een leerling die als extraneus deelneemt aan het examen. 
Kristallis Aventurijn werkt samen met een reguliere vmbo school. Deze ‘symbiose school’ is het Montessori College Nijmegen.  Voordat de leerlingen op examen gaan moeten ze eerst hun PTA traject (Programma van Toetsing en Afsluiting) volledig hebben afgerond. Dit PTA traject bestaat uit Schoolexamens (SE) die van te voren zijn vastgelegd. Kijk voor uitgebreide informatie op: 

Examenprogramma uitstroom VMBO BBL en KBL.docx

Het examenprogramma van de leerling binnen basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit: 
  • een Centraal Examen (CE) voor  vier avo-vakken
  • een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) voor het  beroepsgericht profielvak Dienstverlening en Producten met vier profielmodulen (D&P)
  • vier beroepsgerichte keuzevakken die worden afgesloten met een schriftelijke en praktische toets 
Wanneer onze leerlingen hun diploma hebben behaald krijgen ze een diploma uitgereikt van het Montessori College.    
 
 

Waar vindt u locatie Aventurijn?

Hatertseweg 400
6533 GV  Nijmegen
T (024) 344 69 89

Locatieleider
Huibert der Weduwen
E: hweduwen01@pluryn.nl


Uw kind ziekmelden?

E: verzuimH400@kristallis.nl


Informatie aanmelding
Wilt u meer weten over de aanmelding?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake

T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl