Kristallis intensiveert verbetertraject

30 mei 2014

Bovenstaand persbericht is door Kristallis op 28 mei 2014 uitgebracht.

"KRISTALLIS INTENSIVEERT VERBETERTRAJECT NA ONDERZOEK INSPECTIE Intensivering van het reeds lopende verbetertraject en versterking van de besturing van de organisatie zijn de belangrijkste onderdelen van een bestuurlijke reactie op een rapport dat Inspectie van het Onderwijs heeft uitgebracht na een onderzoek naar de kwaliteit van het bestuurlijk handelen bij Kristallis. Dit onderzoek vond in februari 2014 plaats op grond van de Wet op de Onderwijstoezicht en naar aanleiding van onder meer de kwetsbare financiële situatie positie van de stichting.

BESTURING SCHIET TEKORT
De kernconclusie van de Inspectie is dat het bestuurlijk handelen van onvoldoende kwaliteit is en dat de besturing tekort schiet. Binnen vier weken verwacht Inspectie een bestuurlijke reactie in de vorm van een plan van aanpak, dat zij zal toetsen op het perspectief van goed onderwijs. Raad van Toezicht, bestuur en Medezeggenschapsraad nemen de conclusie van het onderzoek zeer serieus. Interimbestuurder König: ‘Het is een conclusie die we respecteren en waar we niet aan voorbij kunnen en willen gaan. Het onderzoek is in ieder geval aanleiding om de besturing en het in gang gezette verbetertraject met kracht voort te zetten en waar nodig te intensiveren.’ Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad herkennen het beeld dat beschreven is, maar benadrukken dat sprake is van een verouderd beeld. Er is in het rapport geen helder onderscheid gemaakt tussen de periode voor en na het verbetertraject dat vanaf mei 2013 in gang is gezet en waar door management en medewerkers hard aan gewerkt is. Het rapport doet in dat opzicht volgens König geen recht aan verbeteringen die inmiddels zijn gerealiseerd. Zo zijn de financiën, in tegenstelling tot wat de inspectie stelt, inmiddels op orde.

STRATEGISCHE HERORIËNTATIE PERSONELE UNIE
Naast een intensivering van het verbetertraject zal een strategische heroriëntatie van de besturing worden uitgevoerd. Raad van Toezicht en bestuur zullen beoordelen welke besturing het beste past bij Kristallis en bij Entréa, waar momenteel sprake is van een personele unie. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de eerder voorgenomen fusie al dan niet doorgezet zal worden. De Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad van Kristallis zullen zich op basis van het rapport beraden op hun eigen rol. In de komende vier weken wordt een plan van aanpak opgesteld, dat besproken zal worden met de inspectie. De voorbereidingen van het schoolplan 2014-2018 worden met kracht voortgezet. Kristallis wil met dit plan van aanpak en het nieuwe schoolplan duidelijk maken dat belangrijke stappen worden gezet om te komen tot een accurate besturing. Goed onderwijs aan alle leerlingen van Kristallis blijft daarbij voorop staan."

Lees meer...